Algemene voorwaarden

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De rij-instructeur moet in het bezit zijn van een geldig bevoegdheidspas.

1.2 De leerling legt het praktijkexamen in principe af met het voertuig waarin of waarop  hij/ zij rijles heeft gekregen. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het praktijkexamen aflegt in of op een vervangend lesvoertuig.

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de rij-instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: rookpauzes houden.

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5 Indien de rijles/ theoriecursus niet door kan gaan als gevolg van bijvoorbeeld ziekte van de rij-instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of pech, wordt de leerling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enig restitutie en/of schadevergoeding omdat er sprake is van overmacht.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 De leerling dient tijdens de rijlessen altijd de verstrekte leskaart bij zich te hebben, zodat de vorderingen van de rijopleiding en het aantal rijlessen van het lespakket bijgehouden kunnen worden.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de rij-instructeur 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan mag de rij-instructeur de plaats verlaten. De rijschool heeft dan het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.3 De leerling mag een rijles kosteloos annuleren of verschuiven. Echter wel minimaal 48 uur voor de gemaakte afspraak melden. Bij te laat annuleren of verschuiven heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat geannuleerde rijles/ theoriecursus wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Echter dient de leerling binnen 10 dagen wel een bewijs te leveren zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring zodat de rijschool eventuele gemaakte examenkosten kan terugvragen bij het CBR.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/ haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/ of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betalingen gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Losse lessen dienen na de rijles contant betaald te worden aan de instructeur, tenzij anders afgesproken.

3.2 Betalingen per bank worden alleen voldaan via IBAN NL22 INGB 0004 9344 99 t.n.v. VVZ Rijopleiding.

3.3 Een lespakket mag in overleg met de rijschool in termijnen betaald worden. Dit kan vanaf een minimaal totaalbedrag van € 750,- en mag maximaal in twee termijnen, tenzij anders afgesproken. Hierbij gelden de volgende regels:

a. De eerste termijnbetaling bedraagt de helft van het totaalbedrag van het lespakket en geschiedt voor aanvang van de eerste rijles van het lespakket. Dit mag contant of per bank voldaan worden.

b. De tweede termijn, de overige helft van het totaalbedrag, wordt een maand na factuurdatum van de eerste termijn gefactureerd. Dit mag ook contant of per bank voldaan worden.

3.4 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet, dan kunnen de rijlessen stop worden gezet.

3.5 Indien de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, wordt de leerling in eerste instantie mondeling hierop geattendeerd. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 14 dagen na de mondelinge attentie een factuur (herinnering) van de achterstand.

b.  Mocht de betaling dan nog steeds niet te zijn voldaan, dan mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag. Deze rente bedraagt 2% op jaarbasis.

3.6 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. Dan komen er extra kosten bij, die de leerling zelf moet betalen.

Lespakketten:

ARTIKEL 4

4.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling hier nog geen gebruik van maken. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/ zij klaar is voor het praktijkexamen.

4.2 Indien de leerling een rijlespakket heeft gekocht en de rijopleiding wilt beëindigen, dan is dat mogelijk. Restitutie is dan ook mogelijk. Echter vervalt de korting die is verkregen bij het gekozen rijlespakket. De lesuren die zijn gereden wordt dan verrekend met het huidige losse uurtarief van het desbetreffende categorie (auto, motor of bromfiets). Eventuele afgenomen theoriecursussen, tussen tijdse toetsen en praktijk- of theorie-examens worden dan ook los berekent. Het bedrag wat overblijft wordt dan binnen 7 dagen overgemaakt naar het bij ons bekende IBAN.

4.3 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en 6 maanden geen contact heeft gehad met de rijschool, dan heeft de leerling geen recht meer op restitutie. Het lespakket blijft nog wel geldig en de leerling mag zijn/ haar rijlessen vervolgen, mits het totaalbedrag van het lespakket hetzelfde is gebleven als bij aanschaf van het lespakket. Indien het lespakket niet meer hetzelfde totaalbedrag heeft als bij de aanschaf dan mag de leerling zijn/ haar rijlessen vervolgen mits het prijsverschil wordt bijbetaald.

4.4 Indien de leerling na het volgen van een theoriecursus zakt voor het theorie-examen, dan mag hij/ zij de theoriecursus opnieuw komen volgen met 50% korting. Dit geldt zowel voor exclusief als inclusief het theorie-examen.

4.5 Indien de leerling gebruik wilt maken van de 4.4 genoemde voorwaarde, dient hij/ zij zich binnen 3 maanden opnieuw aan te melden voor een theoriecursus nadat hij/ zij gezakt is voor het theorie-examen. Indien de leerling na die 3 maanden weer een theoriecursus wilt volgen dient hij/ zij wederom het volledige tarief te voldoen.

Examens en tussen tijdse toetsen:

ARTIKEL 5

5.1 Een examen of tussen tijdse toets wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de betaling van het examen of tussen tijdse toets is voldaan. Indien het examen of tussen tijdse toets eenmaal is gereserveerd, en de rijschool kan dit niet meer annuleren bij het CBR, dan is restitutie niet meer mogelijk. Kan de rijschool dit wel annuleren dan is restitutie nog mogelijk.

5.2 Als de leerling niet of te laat op een examen of tussen tijdse toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, dan moet de leerling zelf de kosten betalen voor een nieuwe aanvraag. Het examen of tussen tijdse toets komt te vervallen en de leerling heeft geen recht op restitutie.

5.3 Mocht een examen of tussen tijde toets niet doorgaan wegens overmacht zoals een computer crash (theorie-examen), plotselinge defecte voertuig of slecht weer door bijvoorbeeld ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen of tussen tijdse toets niet opnieuw te betalen. De rijschool zorgt voor een nieuwe examen of tussen tijdse toets.

5.4  

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)

b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen.

Vrijwaring:

ARTIKEL 7

7.1 Als de leerling tijdens de rijles een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rij-instructeur een aanrijding of bekeuring plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is ook verboden om voor de rijles medicijnen in te nemen wat tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens ook duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

7.2 Als de leerling een rijontzegging heeft, dient hij/ zij dit voor de rijles te melden aan de rijschool. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesvoertuig besturen. Als de leerling dit niet voor de rijles heeft gemeld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen.

ARTIKEL 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.