Algemene Voorwaarden VVZ Rijopleiding per 1 januari 2010

 

Beste leerlingen,

Om de rijlessen/ theoriecursussen zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn hier onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met VVZ Rijopleiding  alswel op iedereen die rijlessen volgt of andere diensten afneemt van VVZ Rijopleiding. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

 

 

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De rij-instructeur moet in het bezit zijn van een geldig bevoegdheidspas.

 

1.2 De leerling legt het praktijkexamen in principe af met het voertuig waarin of waarop  hij/ zij rijles heeft gekregen. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het praktijkexamen aflegt in of op  een vervangend lesvoertuig.

 

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de rij-instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: rookpauzes houden.

 

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

 

1.5 Indien de rijles/ theoriecursus niet door kan gaan als gevolg van bijvoorbeeld ziekte van de rij-instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of pech, wordt de leerling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enig restitutie en/of schadevergoeding.

 

 

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 De leerling dient tijdens de rijlessen altijd de verstrekte leskaart bij zich te hebben, zodat de vorderingen van de rijopleiding en het aantal rijlessen van het lespakket bijgehouden kunnen worden.

 

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de rij-instructeur 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan mag de rij-instructeur de plaats verlaten. De rijschool heeft dan het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

 

2.3 De leerling mag een rijles kosteloos annuleren of verschuiven. Echter wel minimaal 48 uur voor de gemaakte afspraak melden. Bij te laat annuleren of verschuiven heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

 

2.4 Zodra een theorie-examen is gereserveerd is annuleren of wijzigen niet meer mogelijk.

 

2.5 Een te laat geannuleerde rijles/ theoriecursus wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Echter dient de leerling binnen 10 dagen wel een bewijs te leveren zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring zodat de rijschool eventuele gemaakte examenkosten kan terugvragen bij het CBR.

 

2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/ haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/ of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

 

2.7 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.6 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

 

2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.6 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

 

Voor de wijze van betalingen gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Losse lessen dienen na de rijles contant betaald te worden aan de instructeur, tenzij anders afgesproken.

 

3.2 Betalingen per bank worden alleen voldaan via IBAN NL22 INGB 0004 9344 99 t.n.v. VVZ Rijopleiding.

 

3.3 Een lespakket mag in overleg met de rijschool in termijnen betaald worden. Dit kan vanaf een minimaal totaalbedrag van € 750,- en mag maximaal in twee termijnen. Hierbij gelden de volgende regels:

a. De eerste termijnbetaling bedraagt de helft van het totaalbedrag van het lespakket en geschiedt voor aanvang van de eerste rijles van het lespakket. Dit mag contant of per bank voldaan worden.

b. De tweede termijn, de overige helft van het totaalbedrag, wordt een maand na factuurdatum van de eerste termijn gefactureerd. Dit mag contant of per bank voldaan worden.

 

3.4 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet, dan kunnen de rijlessen stop worden gezet.

 

3.5 Indien de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, wordt de leerling in eerste instantie mondeling hierop geattendeerd. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 14 dagen na de mondelinge attentie een factuur (herinnering) van de achterstand.

b.  Mocht de betaling dan nog steeds niet te zijn voldaan, dan mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag. Deze rente bedraagt 2% op jaarbasis.

 

3.6 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. Dan komen er extra kosten bij, die de leerling zelf moet betalen.

 

 

Lespakketten:

ARTIKEL 4

4.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling hier nog geen gebruik van maken. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/ zij klaar is voor het praktijkexamen.

 

4.2 Indien de leerling een rijlespakket heeft gekocht en de rijopleiding wilt beëindigen, dan is dat mogelijk. Restitutie is dan ook mogelijk. Echter vervalt de korting die is verkregen bij het gekozen rijlespakket. De lesuren die zijn gereden wordt dan verrekend met het huidige losse uurtarief van het desbetreffende categorie (auto, motor of bromfiets). Eventuele afgenomen theoriecursussen, tussen tijdse toetsen en praktijk- of theorie-examens worden dan ook los berekent. Het bedrag wat overblijft wordt dan binnen 7 dagen overgemaakt naar het bij ons bekende IBAN.

 

4.3 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en 6 maanden geen contact heeft gehad met de rijschool, dan heeft de leerling geen recht meer op restitutie. Het lespakket blijft nog wel geldig en de leerling mag zijn/ haar rijlessen vervolgen, mits het totaalbedrag van het lespakket hetzelfde is gebleven als bij aanschaf van het lespakket. Indien het lespakket niet meer hetzelfde totaalbedrag heeft als bij de aanschaf dan mag de leerling zijn/ haar rijlessen vervolgen mits het prijsverschil wordt bijbetaald.

 

4.4 Indien de leerling na het volgen van een theoriecursus zakt voor het theorie-examen, dan mag hij/ zij de theoriecursus opnieuw kosteloos komen volgen. Echter is dit wel exclusief het theorie-examen. Indien de leerling gebruik wilt maken van een theorie-examen dan zijn hier kosten aan verbonden (zie tarieven).

 

4.5 Indien de leerling gebruik wilt maken van de 4.4 genoemde voorwaarde, dient hij/ zij zich binnen 6 maanden opnieuw aan te melden voor een theoriecursus nadat hij/ zij gezakt is voor het theorie-examen. Indien de leerling na die 6 maanden weer een theoriecursus wilt volgen dient hij/ zij wederom het volledige tarief te voldoen.

 

 

Praktijk(her)examen:

ARTIKEL 5

5.1 Het praktijkexamen of tussen tijdse toets wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de betaling van het praktijkexamen of tussen tijdse toets is voldaan. Als het praktijkexamen of tussen tijdse toets eenmaal is gereserveerd is restitutie niet mogelijk.

 

5.2 Als de leerling niet of te laat op het praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, dan moet de leerling zelf de kosten betalen voor een nieuwe aanvraag. Het praktijkexamen komt te vervallen en de leerling heeft geen recht op restitutie.

 

5.3 Mocht het praktijkexamen niet doorgaan wegens een plotselinge defecte voertuig of slecht weer door bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe praktijkexamen niet opnieuw te betalen. De rijschool zorgt voor een nieuwe praktijkexamen.

 

 

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.6)

b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen.

 

 

Vrijwaring:

ARTIKEL 7

7.1 Als de leerling tijdens de rijles een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rij-instructeur een aanrijding of bekeuring plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is ook verboden om voor de rijles medicijnen in te nemen wat tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens ook duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

7.2 Als de leerling een rijontzegging heeft, dient hij/ zij dit voor de rijles te melden aan de rijschool. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesvoertuig besturen. Als de leerling dit niet voor de rijles heeft gemeld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

 

 

Geschillen.

ARTIKEL 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

  • Taoufik

Leave a Comment

Onze Facebook Reviews
Review Rijschool Haarlem VVZ: Fijne lessen, fijne leeromgeving, zegt waar het op staat en leert je professioneel en op een fijne manier auto rijden
26-11-2020 12:44

Fijne lessen, fijne leeromgeving, zegt waar het op staat en leert je professioneel en op een fijne manier auto rijden

Review Rijschool Haarlem VVZ: Alpay is de beste rijinstructeur. Goeie tips en tricks om je door het praktijkexamen heen te helpen. 👍🏻🙌
17-11-2020 17:51

Alpay is de beste rijinstructeur. Goeie tips en tricks om je door het praktijkexamen heen te helpen. 👍🏻🙌

Review Rijschool Haarlem VVZ: vriendelijk en behulpzaam
27-08-2020 14:47

vriendelijk en behulpzaam

Review Rijschool Haarlem VVZ: Geslaagd en goede begeleiding, THANKS, Carmen veel plezier op de scooter!!
21-08-2020 11:36

Geslaagd en goede begeleiding, THANKS, Carmen veel plezier op de scooter!!

Review Rijschool Haarlem VVZ: In 1 x geslaagd door de goede instructeur!!
Zeker aan te bevelen
26-02-2020 06:42

In 1 x geslaagd door de goede instructeur!! Zeker aan te bevelen

Review Rijschool Haarlem VVZ: Kan ze van harte aanbevelen!

heb veel aan de cursus gehad.

Alles werd zo goed uitgelegd dat ik geen vragen meer had 😁

Uiteraard geslaagd!
25-09-2019 16:25

Kan ze van harte aanbevelen! heb veel aan de cursus gehad. Alles werd zo goed uitgelegd dat ik geen vragen meer had 😁 Uiteraard geslaagd!

Review Rijschool Haarlem VVZ: I passed my exam the first time with this school. Alpay is a great coach with the right easy tips n tricks for everybody. I am very happy to have chosen this school to get my driving license. Keep coaching Alpay...👍🏻
09-08-2019 12:11

I passed my exam the first time with this school. Alpay is a great coach with the right easy tips n tricks for everybody. I am very happy to have chosen this school to get my driving license. Keep coaching Alpay...👍🏻

Review Rijschool Haarlem VVZ: Theoriecursus auto gevolgd. Zeer goede uitleg met hele goede voorbeelden. In 1x het examen gehaald! 
Helemaal blij!
16-07-2019 12:09

Theoriecursus auto gevolgd. Zeer goede uitleg met hele goede voorbeelden. In 1x het examen gehaald! Helemaal blij!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Goede rijschool. Leraar is rustig en legt alles goed uit
10-07-2019 14:46

Goede rijschool. Leraar is rustig en legt alles goed uit

Review Rijschool Haarlem VVZ: Super relaxed les gehad .
voor alles in 1x geslaagd.  gezellige en professionele instructeur. 
echt een aanrader
15-01-2019 16:54

Super relaxed les gehad . voor alles in 1x geslaagd. gezellige en professionele instructeur. echt een aanrader

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top rijschool en Toufik uitleg goed.profesoor
28-09-2018 10:33

Top rijschool en Toufik uitleg goed.profesoor

Review Rijschool Haarlem VVZ: Leuke lessen en alles in een keer gehaald!�
02-08-2018 10:41

Leuke lessen en alles in een keer gehaald!�

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top rijles gehad van Taoufik! Ondanks alle gezellige gesprekken toch ontzettend goede leraar die je klaarstoomt om in 1x je praktijkexamen te halen 😊. Samen met de theoriecursus was ik heel zeker van mn zaak. Thanks Taoufik!!!!
24-07-2018 15:48

Top rijles gehad van Taoufik! Ondanks alle gezellige gesprekken toch ontzettend goede leraar die je klaarstoomt om in 1x je praktijkexamen te halen 😊. Samen met de theoriecursus was ik heel zeker van mn zaak. Thanks Taoufik!!!!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top lessen gehad bij Taoufik! in 1x geslaagd voor mijn A rijbewijs! 👍 (Taoufik is gek op sushi, wordt hij NOG vrolijker van ;) Nogmaals bedankt voor alles!💪
24-07-2018 15:44

Top lessen gehad bij Taoufik! in 1x geslaagd voor mijn A rijbewijs! 👍 (Taoufik is gek op sushi, wordt hij NOG vrolijker van ;) Nogmaals bedankt voor alles!💪

Review Rijschool Haarlem VVZ: Duidelijke rijlessen met plezier gevolgd bij Taoufik! Zeker een aanrader. Alle examens bij de eerste poging gehaald. �
19-07-2018 11:16

Duidelijke rijlessen met plezier gevolgd bij Taoufik! Zeker een aanrader. Alle examens bij de eerste poging gehaald. �

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top lessen gehad bij taoufik! In een keer geslaagd, bedankt voor het geduld, goeie uitleg en de humor tussendoor. Zeker aan te raden voor iedereen die zijn/haar motorrijbewijs wil halen :)
12-07-2018 18:24

Top lessen gehad bij taoufik! In een keer geslaagd, bedankt voor het geduld, goeie uitleg en de humor tussendoor. Zeker aan te raden voor iedereen die zijn/haar motorrijbewijs wil halen :)

Review Rijschool Haarlem VVZ: Waar het bij de andere rijschool niet lukte, is het bij VVZ in 1 keer gelukt! Dankjewel Taoufik voor de leuke en goeie lessen. 🚗🎉
26-06-2018 12:52

Waar het bij de andere rijschool niet lukte, is het bij VVZ in 1 keer gelukt! Dankjewel Taoufik voor de leuke en goeie lessen. 🚗🎉

Review Rijschool Haarlem VVZ: Altijd hele fijne lessen bij Taoufik gehad, geeft goed aan wat er beter kan. Niet voor niks dat ik voor elk rijbewijs (auto, A2 en A) in één keer geslaagd ben. Zeker een aanrader!
12-06-2018 13:42

Altijd hele fijne lessen bij Taoufik gehad, geeft goed aan wat er beter kan. Niet voor niks dat ik voor elk rijbewijs (auto, A2 en A) in één keer geslaagd ben. Zeker een aanrader!

Review Rijschool Haarlem VVZ:
23-05-2018 09:07

Review Rijschool Haarlem VVZ: In 1x mijn praktijk gehaald! Super blij😁😁 top rijlessen gehad en ook veel van geleerd! Taoufik je bent top🎈🎈🎈
23-05-2018 08:27

In 1x mijn praktijk gehaald! Super blij😁😁 top rijlessen gehad en ook veel van geleerd! Taoufik je bent top🎈🎈🎈

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top rijschool, leerzame en goeie lessen. Wat mij betreft beste prijs/kwaliteit verhouding van Haarlem en omstreken. Een echte aanrader dus!
28-04-2018 11:36

Top rijschool, leerzame en goeie lessen. Wat mij betreft beste prijs/kwaliteit verhouding van Haarlem en omstreken. Een echte aanrader dus!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Cursus theorie gevolg van 2 dagen en in 1x geslaagd� word heel goed en duidelijk uitgelegd echt een aanrader. Echt top nogmaals bedankt�
24-04-2018 11:41

Cursus theorie gevolg van 2 dagen en in 1x geslaagd� word heel goed en duidelijk uitgelegd echt een aanrader. Echt top nogmaals bedankt�

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top rijschool en onwijs aardige instructeur!
26-03-2018 16:59

Top rijschool en onwijs aardige instructeur!

Review Rijschool Haarlem VVZ:
03-03-2018 12:59

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top dag gehad, vee geleerd met de lessen en gelukkig geslaagd!!
09-01-2018 15:26

Top dag gehad, vee geleerd met de lessen en gelukkig geslaagd!!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Uitstekende rijschool, hele fijne mensen en je rijdt met plezier! Elke keer genoten om te rijden. Snel hier mijn rijbewijs weten te halen.
04-01-2018 12:26

Uitstekende rijschool, hele fijne mensen en je rijdt met plezier! Elke keer genoten om te rijden. Snel hier mijn rijbewijs weten te halen.

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top rijschool! Uitstekende lessen met goede uitleg. Altijd gezellig!
29-12-2017 13:47

Top rijschool! Uitstekende lessen met goede uitleg. Altijd gezellig!

Review Rijschool Haarlem VVZ: I passed today on the first attempt! 
Thank you very much, Alpay, for being the best teacher, always very well scheduled (no gaps in the process), flexible and structured!
Highly recommend this school and my instructor Alpay! Success!
19-12-2017 20:17

I passed today on the first attempt! Thank you very much, Alpay, for being the best teacher, always very well scheduled (no gaps in the process), flexible and structured! Highly recommend this school and my instructor Alpay! Success!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Beste rijschool die je kan hebben in Haarlem en omgeving! Toffe gozer die de tijd voor je neemt.  Taoufik, bedankt!
08-12-2017 10:43

Beste rijschool die je kan hebben in Haarlem en omgeving! Toffe gozer die de tijd voor je neemt. Taoufik, bedankt!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Mijn motorrijbewijs vandaag gehaald, 100% score. Taoufiq heeft mij met vallen opstaan en veel geduld begeleid. Heel heldere instructie, tot de kern gericht, met vertrouwen en toch gericht op zelfstandigheid. Ik kan alleen maar vol lof zijn, iedere les was raak en naast een top professional ook is Taoufiq een heel toffe persoonlijkheid!
08-11-2017 16:44

Mijn motorrijbewijs vandaag gehaald, 100% score. Taoufiq heeft mij met vallen opstaan en veel geduld begeleid. Heel heldere instructie, tot de kern gericht, met vertrouwen en toch gericht op zelfstandigheid. Ik kan alleen maar vol lof zijn, iedere les was raak en naast een top professional ook is Taoufiq een heel toffe persoonlijkheid!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Super gelest bij Taoufik! Hij is duidelijk, eerlijk en weet het met humor te brengen. Blij dat ik bij hem ben wezen lessen! Het is bijna jammer dat ik er nu niet meer heen hoef!
18-10-2017 20:53

Super gelest bij Taoufik! Hij is duidelijk, eerlijk en weet het met humor te brengen. Blij dat ik bij hem ben wezen lessen! Het is bijna jammer dat ik er nu niet meer heen hoef!

Review Rijschool Haarlem VVZ:
12-08-2017 15:12

Review Rijschool Haarlem VVZ: In één keer geslaagd voor mijn rijbewijs! Dit dankzij de persoonlijke tips van Taoufik waardoor je jezelf snel kan verbeteren. Bovendien heeft VVZ een hele goede theoriecursus waarin je alles in 1 dag leert.
31-07-2017 16:11

In één keer geslaagd voor mijn rijbewijs! Dit dankzij de persoonlijke tips van Taoufik waardoor je jezelf snel kan verbeteren. Bovendien heeft VVZ een hele goede theoriecursus waarin je alles in 1 dag leert.

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top rijschool! Leuke en goede instructeurs en goede lessen.
03-07-2017 14:29

Top rijschool! Leuke en goede instructeurs en goede lessen.

Review Rijschool Haarlem VVZ:
23-05-2017 14:26

Review Rijschool Haarlem VVZ: Ik ben zeer tevreden over de rijlessen die ik bij VVZ heb gevolgd. Taoufik legt alles goed en duidelijk uit en hier door heb ik mijn rijbewijs in een keer gehaald. Zeker een aanrader!
19-05-2017 21:37

Ik ben zeer tevreden over de rijlessen die ik bij VVZ heb gevolgd. Taoufik legt alles goed en duidelijk uit en hier door heb ik mijn rijbewijs in een keer gehaald. Zeker een aanrader!

Review Rijschool Haarlem VVZ:
15-05-2017 14:21

Review Rijschool Haarlem VVZ: Na een ongelukkige start bij een andere rijschool toch in één keer geslaagd afgelopen maart dankzij Taoufik. Hij geeft ontzettend fijn les en kan goed dingen uitleggen, zodat je weet waarom je dingen doet in de auto. Dank je wel!
14-05-2017 19:20

Na een ongelukkige start bij een andere rijschool toch in één keer geslaagd afgelopen maart dankzij Taoufik. Hij geeft ontzettend fijn les en kan goed dingen uitleggen, zodat je weet waarom je dingen doet in de auto. Dank je wel!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Bij Taoufik tevreden rijbewijs A behaald. Door duidelijke communicatie en flexibele planning, is dit binnen 2 maanden gelukt. No-nonsense? --> VVZ.
21-04-2017 09:40

Bij Taoufik tevreden rijbewijs A behaald. Door duidelijke communicatie en flexibele planning, is dit binnen 2 maanden gelukt. No-nonsense? --> VVZ.

Review Rijschool Haarlem VVZ: Perfecte rijschool! Taoufik is een top gozer!
Vooral heel geduldig.�
23-03-2017 13:22

Perfecte rijschool! Taoufik is een top gozer! Vooral heel geduldig.�

Review Rijschool Haarlem VVZ: Samen met mijn zoon motorrijles gehad en 2 weken geleden mijn motorrijbewijs gehaald, Taofik is een rustige en ervaren instructeur en leert je op een plezierige manier en met veel geduld de ins- en outs van het motorrijden. Top!
20-03-2017 23:01

Samen met mijn zoon motorrijles gehad en 2 weken geleden mijn motorrijbewijs gehaald, Taofik is een rustige en ervaren instructeur en leert je op een plezierige manier en met veel geduld de ins- en outs van het motorrijden. Top!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Altijd leerzame en gezellige lessen bij Taoufik gehad. Streng maar rechtvaardig, en daardoor mijn rijbewijs in 1x gehaald! VVZ is zeker aan te raden �
16-03-2017 16:11

Altijd leerzame en gezellige lessen bij Taoufik gehad. Streng maar rechtvaardig, en daardoor mijn rijbewijs in 1x gehaald! VVZ is zeker aan te raden �

Review Rijschool Haarlem VVZ: Super rijopleiding in 1keer gehaald, goede instructie aardige mensen en super leerzaam�
27-02-2017 13:51

Super rijopleiding in 1keer gehaald, goede instructie aardige mensen en super leerzaam�

Review Rijschool Haarlem VVZ: Ik heb zowel mijn theorie- als mijn praktijkexamen in een keer gehaald dankzij de goede lessen van Taoufik. Hij geeft een duidelijke uitleg op een relaxte manier. Dus als je een betrouwbare rijschool zoekt zeg ik; doen! Ik raad ze iedereen aan!
25-02-2017 16:22

Ik heb zowel mijn theorie- als mijn praktijkexamen in een keer gehaald dankzij de goede lessen van Taoufik. Hij geeft een duidelijke uitleg op een relaxte manier. Dus als je een betrouwbare rijschool zoekt zeg ik; doen! Ik raad ze iedereen aan!

Review Rijschool Haarlem VVZ: 10 januari Mn motorrijbewijs gehaald. Hele relaxte manier van lesgeven heeft Taoufik. Echt top. Ook de theorie cursus is fijn (zeker als je al 27 jaar op de weg zit). Nogmaals bedankt.
08-02-2017 17:53

10 januari Mn motorrijbewijs gehaald. Hele relaxte manier van lesgeven heeft Taoufik. Echt top. Ook de theorie cursus is fijn (zeker als je al 27 jaar op de weg zit). Nogmaals bedankt.

Review Rijschool Haarlem VVZ: Goede rijschool, ik heb veel van de lessen geleerd
26-01-2017 07:07

Goede rijschool, ik heb veel van de lessen geleerd

Review Rijschool Haarlem VVZ: Helemaal top, ik heb een leerzame en leuke dag gehad!
16-01-2017 19:43

Helemaal top, ik heb een leerzame en leuke dag gehad!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Beste rijschool van Nederland! Raad iedereen zeker aan om hier scooter/auto/motor rijbewijs te halen. Top gewoon!
12-01-2017 16:13

Beste rijschool van Nederland! Raad iedereen zeker aan om hier scooter/auto/motor rijbewijs te halen. Top gewoon!

Review Rijschool Haarlem VVZ: In 1x mijn praktijk brommer gehaald super!
Goede instructies en ik begreep het meteen!
Ik vind het een aanrader!
04-01-2017 20:29

In 1x mijn praktijk brommer gehaald super! Goede instructies en ik begreep het meteen! Ik vind het een aanrader!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Top rijschool in een x geslaagd voor me scooter rijbewijs! Taoufik is een top instructeur �
07-12-2016 14:09

Top rijschool in een x geslaagd voor me scooter rijbewijs! Taoufik is een top instructeur �

Review Rijschool Haarlem VVZ: Vandaag geslaagd voor m'n A2 motorrijbewijs en ik weet nu al dat ik over 2 jaar hier terug kom voor m'n A! Goede, professionele en vooral gezellige lessen bij VVZ Rijopleiding. Veel succes iedereen!
05-12-2016 15:55

Vandaag geslaagd voor m'n A2 motorrijbewijs en ik weet nu al dat ik over 2 jaar hier terug kom voor m'n A! Goede, professionele en vooral gezellige lessen bij VVZ Rijopleiding. Veel succes iedereen!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Goede rijschool. Taoufik is een geduldige en betrouwbare rijinstructeur. Zeker een aanrader!
15-11-2016 14:31

Goede rijschool. Taoufik is een geduldige en betrouwbare rijinstructeur. Zeker een aanrader!

Review Rijschool Haarlem VVZ:
07-07-2016 17:12

Review Rijschool Haarlem VVZ: In 1 woord: Geweldig!
Bedankt VVZ Rijopleidingen voor me auto theorie!
27-06-2016 14:50

In 1 woord: Geweldig! Bedankt VVZ Rijopleidingen voor me auto theorie!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Gisteren mijn auto theorie gehaald, echt top hoe jullie dat doen snel en duidelijk én uiteindelijk heb maar 2 foutjes gemaakt super top, ik adviseer iedereen om naar jullie toe te gaan
27-04-2016 18:19

Gisteren mijn auto theorie gehaald, echt top hoe jullie dat doen snel en duidelijk én uiteindelijk heb maar 2 foutjes gemaakt super top, ik adviseer iedereen om naar jullie toe te gaan

Review Rijschool Haarlem VVZ: Het duurde lang maar dat lag niet aan de rijschool
31-03-2016 08:29

Het duurde lang maar dat lag niet aan de rijschool

Review Rijschool Haarlem VVZ: Ik heb vanmorgen een autotheorie cursus gedaan bij jullie. Dit zou mijn derde theorieexamen zijn en mijn eerste cursus. Ik ben geslaagd en ik vond de toets nu zelfs heel makkelijk. Ik heb 4 fouten bij de gevarenherkenning en 1 fout bij kennis en overzicht. Terwijl ik daarvoor met 7 fouten voor kennis en inzicht zakte. Heel intensief maar zeker de moeite waard! Jullie zijn super
23-02-2016 15:20

Ik heb vanmorgen een autotheorie cursus gedaan bij jullie. Dit zou mijn derde theorieexamen zijn en mijn eerste cursus. Ik ben geslaagd en ik vond de toets nu zelfs heel makkelijk. Ik heb 4 fouten bij de gevarenherkenning en 1 fout bij kennis en overzicht. Terwijl ik daarvoor met 7 fouten voor kennis en inzicht zakte. Heel intensief maar zeker de moeite waard! Jullie zijn super

Review Rijschool Haarlem VVZ: Na een slecht ervaring met rijlessen in Amsterdam, ben ik met VVZ binnen een maand geslaagd. Taoufik is een fantastisch docent. 

Haarlem expats take note! Don't spend the extra money on international driving schools; just start here.
21-02-2016 08:45

Na een slecht ervaring met rijlessen in Amsterdam, ben ik met VVZ binnen een maand geslaagd. Taoufik is een fantastisch docent. Haarlem expats take note! Don't spend the extra money on international driving schools; just start here.

Review Rijschool Haarlem VVZ: Snel geslaagd
29-12-2015 23:57

Snel geslaagd

Review Rijschool Haarlem VVZ: Een echte aanrader!
Gr andreas komies

Geslaagd op 12-08-2015
Praktijk + theorie.
Bij IBO
Hartelijk bedankt!
12-08-2015 10:45

Een echte aanrader! Gr andreas komies Geslaagd op 12-08-2015 Praktijk + theorie. Bij IBO Hartelijk bedankt!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Ik heb met veel plezier bij Taoufik rijlessen genomen! Top leraar waar je wat aan hebt. De lessen waren leerzaam en vooral ook leuk om te doen. Taoufik is eerlijk over je voortgang en geeft op een leuke manier les. Aanrader!
02-03-2015 16:10

Ik heb met veel plezier bij Taoufik rijlessen genomen! Top leraar waar je wat aan hebt. De lessen waren leerzaam en vooral ook leuk om te doen. Taoufik is eerlijk over je voortgang en geeft op een leuke manier les. Aanrader!

Review Rijschool Haarlem VVZ:
27-02-2015 10:26

Review Rijschool Haarlem VVZ: Geweldige rijschool!! Taoufik, bedankt voor de leerzame lessen en je geduld! Daardoor wel in één keer geslaagd!!!
24-01-2015 18:11

Geweldige rijschool!! Taoufik, bedankt voor de leerzame lessen en je geduld! Daardoor wel in één keer geslaagd!!!

Review Rijschool Haarlem VVZ: Tijdje geleden alweer. Maar wel heel prettig gereden en geslaagd. Goeie leraar, goeie rijschool
08-12-2014 09:38

Tijdje geleden alweer. Maar wel heel prettig gereden en geslaagd. Goeie leraar, goeie rijschool

Review Rijschool Haarlem VVZ: Ik heb deze week mijn motorrijbewijs gehaald bij VVZ. De lessen waren erg leerzaam en afwisselend. Taoufik is een goede instructeur. Je merkt dat hij heel veel passie heeft voor zijn vak en hij probeert zijn leerlingen zo snel mogelijk te laten slagen. De motoren zijn goed onderhouden en ze rijden perfect. Ik zou iedereen aanraden om bij VVZ zijn/haar rijbewijs te halen! Bedankt Taoufik!
06-11-2014 17:59

Ik heb deze week mijn motorrijbewijs gehaald bij VVZ. De lessen waren erg leerzaam en afwisselend. Taoufik is een goede instructeur. Je merkt dat hij heel veel passie heeft voor zijn vak en hij probeert zijn leerlingen zo snel mogelijk te laten slagen. De motoren zijn goed onderhouden en ze rijden perfect. Ik zou iedereen aanraden om bij VVZ zijn/haar rijbewijs te halen! Bedankt Taoufik!

Review Rijschool Haarlem VVZ:
19-05-2014 13:29

Review Rijschool Haarlem VVZ:
18-03-2014 16:44

Review Rijschool Haarlem VVZ:
18-03-2014 16:44

Review Rijschool Haarlem VVZ:
18-03-2014 16:44

Review Rijschool Haarlem VVZ:
18-03-2014 16:44

Review Rijschool Haarlem VVZ:
13-11-2013 08:58

Review Rijschool Haarlem VVZ:
15-09-2013 16:27

Review Rijschool Haarlem VVZ:
14-09-2013 09:45

Review Rijschool Haarlem VVZ:
27-08-2013 06:55

Review Rijschool Haarlem VVZ:
20-08-2013 22:40

Alle reviews bekijken